Học viên của TTMV trên Kênh NDR Đức

Bản dịch tiếng Đức:

Mecklenburg Vorpommern startet Modellprojekt gegen den Fachkräftemangel dazu sind 10 Jugendliche aus Vietnam angereist, die ab September eine Ausbildung in der Region beginnen. 7 Vietnamesen werden in den nächsten drei Jahren zur Pflegefachkraft ausgebildet im Klinikum Karlsburg und bei der Medigreif Parkklinik in Greifswald. Drei weitere erlernen den Beruf des Anlagenmechanikers bei Mele Energietechnik in Torgelow. Fühlen sich die Jugendlichen wohl und sind die Arbeitgeber zufrieden, sollen weitere junge Menschen aus Vietnam angeworben werden…

Bản dịch tiếng Việt:

Bang Mecklenburg Vorpommern đã khởi động dự án giải quyết tình trạng thiếu nhân công bắt đầu với 10 thanh niên Việt Nam đã đến Đức để tháng 9 vào khóa học tại địa phương. 7 học sinh sẽ được đào tạo nghề điều dưỡng trong 3 năm tại tại bệnh viện Karlsburg và bệnh viện Medigreif Parkklinik in Greifswald, ba học sinh còn lại thì học nghề về cơ khí tại Tập đoàn kỹ thuật năng lượng Mele Energietechnik tại Torgelow, khi các học viên hòa nhập tốt và các cơ sở hài lòng tiếp kế là nhiều bạn trẻ sẽ được đào tạo tiếp…

CHLB Đức, 11.06.2021
TTMV- Trung tâm đào tạo tiếng Đức tại Hà tĩnh VN hat die Nachricht transkribiert und übersetzt!
Nguồn tham khảo :